Beskyttelse af personlige oplysninger og vilkår

GENERELLE BETINGELSER af 23. maj 2018

Disse vilkår og betingelser danner grundlag for en aftale (“Aftale”) mellem dig (“du/dig”, “din/dit/dine”, “bruger”, “Kunden” eller “Erhvervsdrivende”) og Reepay ApS (“Reepay”, “os”, “vi” eller “vores”) for tilbagevendende faktureringstjenester og produkter eller tjenester relateret hertil (“tjeneste” eller “tjenester”). Denne aftale omfatter både tjenesterne og enhver tildelt konto (“konto”), som benyttes i forbindelse med disse tjenester.

1. Reepays tjeneste

A. Du tildeles i aftaleperioden (som angivet nedenfor) en ikke-eksklusiv ret til at benytte Reepays tjeneste (“tjenesten”) i henhold til de vilkår, betingelser og begrænsninger, som fremgår af denne Aftale, samt i henhold til eventuelle andre begrænsninger, som fastsættes skriftligt af os.

B. Du accepterer at betale for tjenesten i henhold til vores gebyrer, som er beskrevet nærmere i det følgende.

C. Reepay kan foretage ændringer af sine gebyrer med 30 dages varsel.

D. Reepay opbevarer en beskyttet kopi af dine brugeres betalingskortnumre. Disse faktureringsoplysninger tilhører dig (og dine kunder), og når du benytter dig af denne tjeneste, giver du Reepay tilladelse til at bruge disse oplysninger med det formål, at vi kan udføre vores tjenester og overholde vores forpligtelser over for dig, og ellers skal Reepay træffe kommercielt rimelige foranstaltninger til at holde disse oplysninger fortrolige og sikre i henhold til branchens generelle standarder. Reepay overholder både nu og fremover PCI og følger ligeledes gældende nationale love og regler (herunder gældende regler vedrørende databeskyttelse og -sikkerhed), når vi anvender, tilgår eller opbevarer faktureringsoplysninger på dine vegne.

Ved accept af disse vilkår og betingelser (GENERELLE BETINGELSER) indgår kunden og Reepay ligeledes nedenstående “databehandlingsaftale”, som indgår som en del af denne Aftale.

E. Når denne Aftale eller din Reepay-konto ophører eller udløber, vil Reepay fortsat opbevare en kopi af dine faktureringsoplysninger i tredive (30) dage. Du anerkender og accepterer, at (i) du selv er ansvarlig for at eksportere en kopi af dine faktureringsoplysninger inden et sådant ophør eller udløb, og (ii) såfremt du ønsker adgang til disse oplysninger efter dette ophør eller udløb, kan du blive pålagt at betale et gebyr til Reepay for at få adgang til oplysningerne.

2. Aftaleperiode og -ophør

Aftaleperioden for denne Aftale (“aftaleperioden”) påbegyndes på den dato, hvor du først tilmelder dig, tilgår eller anvender vores tjeneste, og løber frem til aftalens ophør som anført nedenfor. Du kan opsige denne Aftale med 3 måneders varsel ved at underrette Reepay om, at du ønsker at opsige din konto. Reepay kan til enhver tid ophæve denne Aftale, med eller uden grund (herunder, men ikke begrænset til, din misligholdelse af aftalen, overtrædelse af gældende lovgivning eller overtrædelse af regler eller forskrifter vedrørende betalingskort). Ved ophør af denne Aftale, skal eventuelle skyldige beløb til Reepay, som var skyldige inden aftalens ophør, betales omgående.

3. Betalinger

Ved at bestille vores tjenester, accepterer du, at servicen fortsætter, indtil denne opsiges jf. 2. Aftaleperiode og -ophør, og du vil modtage en faktura, på mail i forbindelse med faktureringen på dit gemte kort.

Hvis du behov for at ændre dine betalingskort oplysning f.eks. i forbindelse med et skift af betalingskort, kan du sende en mail til [email protected] Så sender vi et link, så du kan ændre dit betalingskort. Hvis dit betalingskort udløber modtager du automatisk en mail med et link, hvor du kan tilmelde et nyt betalingskort.

4. Ændringer af aftale eller tjeneste

Reepay forbeholder sig retten til at ændre denne Aftale til enhver tid, men såfremt det skulle være tilfældet, vil vi underrette dig herom via tjenesten ved at sende dig en e-mail (i) snarest muligt, såfremt ændringen er en konsekvens af Reepays forpligtelse til at overholde relevante love eller regler, og hvis dette ikke er tilfældet så (ii) tre (3) måneder, inden ændringen træder i kraft. Såfremt du er uenig i den eller de ændringer, der er foretaget i aftalen, kan du vælge at afvise den eller de pågældende ændringer. I så fald har du mulighed for at opsige aftalen med tre (3) måneders varsel i henhold til paragraf 2. For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at du fortsat vil kunne benytte vores tjenester under varslingsperioden. Hvis du benytter vores tjenester, efter at en ændring af denne Aftale er trådt i kraft, er dette ensbetydende med, at du accepterer samtlige ændringer. Med undtagelse af ændringer af denne Aftale, som Reepay foretager i overensstemmelse med dette afsnit, vil ingen tilpasninger eller ændringer af denne Aftale træde i kraft, medmindre der foreligger en skriftlig aftale, som er underskrevet af både dig og Reepay.

Reepay kan til enhver tid ændre, indstille eller bringe hele eller dele af tjenesten til ophør, med eller uden grund (herunder, men ikke begrænset til, manglende betaling af skyldige gebyrer). Du anerkender, at driften af vores tjeneste fra tid til anden kan risikere at blive ramt af tekniske eller andre problemer og derfor ikke nødvendigvis kan fortsætte uden afbrydelser eller uden forekomst af tekniske eller andre fejl, og at Reepay ikke kan holdes ansvarlig – hverken over for dig eller andre – for sådanne afbrydelser, fejl eller problemer eller et direkte nedbrud af tjenesten.

5. Implementering af tjenesten, registrering og betalingsbetingelser

A. Du accepterer, at du kun må benytte tjenesten via din hjemmeside eller software-applikation, som du ejer og administrerer (“siden”), og at vi har godkendelsesbemyndigelse i forhold til implementering og anvendelse af tjenesten på siden. Vi kan muligvis indstille eller begrænse tjenesten for det tilfælde, at vi konstaterer problemer med implementeringen på siden. En sådan indstilling eller begrænsning af tjenesten opretholdes, indtil du har udbedret de problemstillinger, som er konstateret af Reepay, ligesom en indstilling eller begrænsning af tjenesten ikke fritager dig fra at overholde dine betalingsforpligtelser i forbindelse med aftalen.

B. Du accepterer, at du skal give os aktuelle, fuldstændige og korrekte registreringsoplysninger i forbindelse med tjenestens registreringsproces samt vedligeholde og opdatere disse oplysninger (“registreringsoplysninger”) på behørig vis. Du giver os tilladelse til, at vi til enhver tid kan få adgang til kreditrapporter eller andre baggrundsoplysninger med henblik på at vurdere din berettigelse til fortsat at benytte vores tjeneste. Derudover accepterer du ved afgivelsen af disse registreringsoplysninger, at du ikke bevidst udelader eller giver et misvisende billede af væsentlige fakta eller oplysninger, og at du straks skal indgive korrekte eller opdaterede registreringsoplysninger via tjenesten eller på anden vis give os omgående besked skriftligt om eventuelle ændringer eller opdateringer. Derudover giver du samtykke samt tilladelse til, at vi kan verificere dine registreringsoplysninger, som er påkrævet, for at du kan benytte og få adgang til tjenesten. Når du tilmelder dig tjenesten, vil du modtage et unikt bruger-ID og password til din konto (under ét benævnt “ID’er”). Du accepterer, at du ikke under nogen omstændigheder må give dine ID’er til en anden person med henblik på at tilgå eller benytte tjenesten. Du er ene og alene ansvarlig for at sikre fortroligheden af dine ID’er samt for eventuelle anklager, skader, erstatningsansvar eller tab, som måtte være lidt eller opstået som følge af, at du ikke har sikret fortroligheden af dine ID’er. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, som er forårsaget af eller kan henføres til tyveri af dine ID’er, at du selv har videregivet dine ID’er, eller at du har givet en anden person adgang til at benytte dine ID’er med henblik på at skaffe sig adgang til og anvende tjenesten. Derudover er du ene og alene ansvarlig for samtlige aktiviteter, som måtte opstå i forbindelse med din konto, herunder anklager relateret til tjenesten. Du accepterer, at du omgående skal underrette os om enhver uautoriseret anvendelse af din konto eller andet sikkerhedsbrud, som du måtte være bekendt med. Du anerkender, at det ikke er muligt at garantere fuld beskyttelse af dine oplysninger og beskeder, som transmitteres, mens tjenesten benyttes.

Uagtet ovenstående skal Reepay til enhver tid overholde de gældende love og forskrifter i forhold til databeskyttelse samt databehandlingsaftalen. Såfremt Reepay ikke overholder disse love og forskrifter, skal Reepay uden unødigt ophold træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de gældende love og forskrifter til fulde kan overholdes.

C. Reepay vil sende dine kunders betalingsoplysninger til den gældende betalingsterminal og vil pålægge dig et gebyr for de transaktioner, som behandles via tjenesten. De månedlige opkrævninger for tjenesten vil følge de satser, som er fastlagt efter tjenestens type, og som du accepterer i forbindelse med registreringen. Medmindre andet er angivet for tjenesterne, skal et gebyr, hvis dette beregnes som en procentdel af kundefakturaerne, beregnes på baggrund af bruttofaktureringer (dvs. efter tilføjelsen af salgs- eller lignende afgifter, som er gældende for disse faktureringer). Betalinger, som afspejler opkrævninger for den foregående måneds brug af tjenesten, faktureres af Reepay og fratrækkes dit gyldige betalingskort straks efter slutningen af hver kalendermåned, eller også vil de forfalde til betaling i henhold til Reepays til enhver tid gældende betalingsbetingelser. De fastsatte priser i denne Aftale og i en eventuel oversigt, som indgår som bilag eller relateret aftale hertil, er ekskl. skatter og afgifter samt andre gebyrer, som måtte blive pålagt Reepay eller dig i forbindelse med anvendelse af tjenesten. Du vil være ansvarlig for disse skatter, afgifter samt andre gebyrer. Du vil blive fritaget for skatte- og afgiftspligt, såfremt du kan fremlægge et tilfredsstillende bevis på fritagelse herfor. Du er ansvarlig for de gebyrer, der pålægges din egen erhvervskonto, foruden de gebyrer, der er beskrevet nedenfor. Alle gebyrer, som er forbundet med din valgte betalingsterminal, er ligeledes særskilte og indgår ikke i Reepays gebyrer. Uden at begrænse de retsmidler, som står til rådighed for Reepay, kan Reepay blokere din adgang til tjenesten, såfremt du ikke betaler eventuelle skyldige gebyrer.

D. Tjenesten omfatter en valgfri “kontoopdaterings-funktion”, som giver dig mulighed for at modtage opdateringer, såfremt der sker en ændring i en af dine kunders betalingsmetoder (f.eks. når en kunde får nyt kontonummer på sit betalingskort) (“opdaterings-tjenesten”). For at kunne aktivere opdaterings-tjenesten for en bestemt slutkunde, vil vi være nødt til at videregive den pågældende slutkundes betalingsoplysninger (f.eks. betalingskortets kontonummer) til vores tredjepartsleverandører af denne opdaterings-tjeneste. Såfremt du vælger at benytte dig af denne opdaterings-tjeneste, anerkender og accepterer du altså samtidig, at vi må videregive dine kunders betalingsoplysninger til en eller flere tredjepartsleverandører for at kunne aktivere opdaterings-tjenesten.

E. Reepay er ikke ansvarlig for tab, som er opstået i forbindelse med tilbageførsler, ulovlige opkrævninger eller andre handlinger udført af enten dig eller dine kunder, som er vildledende, svigagtige eller på anden måde ugyldige (“svigagtige handlinger”). Ved at benytte tjenesten fritager du hermed Reepay fra ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af svigagtige handlinger. Du skal endvidere hurtigst muligt underrette Reepay om eventuelle svigagtige handlinger, som vil kunne påvirke eller berøre tjenesten. Reepay forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at opsige din konto, såfremt du medvirker til eller tillader en anden bruger eller kunde at medvirke til svigagtige handlinger.

6. Brug og begrænsning af tjenesten

A. Vi vil træffe rimelige foranstaltninger for at kunne sikre, at vores tjeneste fungerer og er i drift i alle døgnets 24 timer i alle ugens 7 dage, dog med undtagelse af følgende: (i) planlagt nedetid, (hvor vi dog vil træffe rimelige foranstaltninger for at varsle dette mindst 72 timer i forvejen, dog aldrig med mindre end 8 timers forudgående varsel), eller (ii) hvis tjenesten måtte være utilgængelig grundet omstændigheder, som ligger udenfor vores kontrol, herunder – men ikke begrænset til – force majeure, regeringshandlinger, oversvømmelse, brand, jordskælv, civile uroligheder, terror, strejke eller andre arbejdsproblemer samt fejl eller forsinkelser hos internetudbyder.

B. Vi er ikke ansvarlige for tjenestens tilgængelighed via din tjenesteudbyder, som udbyder din betalingsterminal, og vi er således ikke ansvarlige for systemets eventuelle nedetid eller systemafbrydelser hos udbyderen af din betalingsterminal.

C. Reepay er en abonnementstjeneste og udbyder af fakturerings-software. Du anerkender og accepterer, at: (i) vi ikke er en bank eller et andet autoriseret depotinstitut, og at (ii) vi ikke opbevarer pengebeløb for dig eller dine kunder. Tilsvarende accepterer du, at vi hverken er ansvarlige eller hæfter for beløb, som måtte hidrøre fra betalingskort eller betalingstransaktioner.

D. Du erklærer, garanterer og accepterer, at du kun må benytte tjenesten i henhold til alle gældende love og forskrifter, og at du ikke vil anvende tjenesten til at krænke, overtræde eller misbruge nogen intellektuelle ejendomsrettigheder eller anden ejendomsret tilhørende tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, ret til privatlivets fred eller reklame).

E. Foruden de øvrige vilkår og betingelser i denne Aftale er din anvendelse af Sandbox-konti via tjenesten (“Sandbox-konti”) underlagt følgende begrænsninger:

 • Reepay forbeholder sig retten til at pålægge øvre grænser på forskellige områder i forbindelse med Sandbox-konti, herunder, men uden begrænsning: API-anmodninger, oprettelse af abonnementer, oprettelse af konti, push-notifikationer og transaktioner.
 • Sandbox-konti, som har været inaktive i 60 dage, (herunder alle data eller oplysninger, som opbevares på disse eller er forbundet hermed), vil automatisk blive slettet af Reepay.

7. Ejendomsrettigheder

A. Tjenesten omfatter Reepays indhold og teknologi, som er beskyttet ved ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed og andre love. I henhold til parternes aftale ejer Reepay alle intellektuelle rettigheder og andre ejendomsrettigheder til tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, design, illustrationer, logoer, funktionalitet samt dokumentation relateret hertil (under ét benævnt, “Reepays ejendom”). Du må ikke: (i) kopiere, ændre eller dekompilere tjenesten, dele heraf eller Reepays ejendom (bortset fra i det omfang, at en sådan restriktion er forbudt ved gældende lov), (ii) udleje, sælge, leje, distribuere, stille tjenesten til rådighed på servicebureaubasis eller på anden måde benytte tjenesten til fordel for tredjepart, eller (iii) fjerne eller på anden måde ændre meddelelser om ejendomsret eller mærker med angivelse af ejendomsret fra tjenesten eller dele heraf. Navne, logoer eller varemærker tilhørende tredjepartsvirksomheder og -produkter nævnt i forbindelse med tjenesten (herunder, men ikke begrænset til, Reepays samarbejdspartnere og disse partneres sider) kan muligvis være varemærker tilhørende de respektive ejere.

B. Under disse vilkår og betingelser tildeler Reepay dig hermed en begrænset, ikke uigenkaldelig licens, som ikke kan underlicenseres, til udelukkende at fremvise Reepays ejendom (ekskl. en eventuel softvare-kode) til personlig, ikke-kommerciel anvendelse i forbindelse med at besigtige og fremvise tjenesten eller anden form for anvendelse, som udtrykkeligt er skriftligt godkendt af Reepay. Selvom du er blevet tildelt disse brugerrettigheder og en sådan licens, anerkender du, at alle afledte designs og illustrationer, som benytter tjenestens logo eller anden ejendom tilhørende Reepay (under ét benævnt “afledte arbejder”) ene og alene er Reepays ejendom. Du tildeles ingen yderligere rettigheder i forhold til Reepays ejendom ud over de rettigheder, som udtrykkeligt er tildelt heri, herunder i forbindelse med afledte arbejder.

C. Tekster, billeder eller andre audiovisuelle oplysninger, som uploades på tjenesten af en bruger (under ét benævnt “brugerindhold”) tilhører den pågældende bruger, som har uploadet dette brugerindhold. Du må bruge brugerindhold, som du selv har uploadet, på enhver anden måde og uden restriktioner. Du må kun bruge brugerindhold, der er uploadet af andre, som det er beskrevet i denne Aftale.

D. For at kunne drive tjenesten har Reepay brug for tilladelse til at gøre brug af bestemt brugerindhold, som du har offentliggjort, (du kan f.eks. give Reepay adgang til brugerindhold, så vi kan sende kommunikation til dine kunder på dine vegne angående deres abonnementsfakturering). Det betyder, at når du uploader brugerindhold på tjenesten, så accepterer du, at Reepay må benytte og gøre dette brugerindhold tilgængeligt, dog kun hvor det er rimeligt nødvendigt for at kunne levere tjenesten til dig. Når du uploader brugerindhold på tjenesten, erklærer og garanterer du, at du har rettigheder til at uploade dette brugerindhold samt til at tildele Reepay de førnævnte rettigheder. Derudover accepterer du, at Reepay må benytte dit navn og logo til at kunne identificere dig som kunde hos Reepay på hjemmesiden eller i andre salgs- eller markedsføringsmaterialer, (forudsat at Reepay ikke udsender pressemeddelelser angående din brug af tjenesten uden dit forudgående samtykke). Ligeledes anerkender du, at Reepay muligvis kan (i) anvende oplysninger og data internt, (men ikke videregive disse), som er indsamlet af Reepay, om din brug af tjenesten med henblik på at skabe aggregerede anonyme data (som defineret nedenfor) og (ii) frit kan anvende og gøre aggregerede anonyme data tilgængelige. “Aggregerede anonyme data” betyder erhvervsmæssige oplysninger og data, som forefindes i aggregeret, anonymiseret form, og som på ingen måde kan henføres specifikt til dig eller dine kunder.

E. Reepay forbeholder sig retten til at fjerne indhold (herunder, men ikke begrænset til, brugerindhold) fra tjenesten – og efter eget valg.

F. Reepay respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder og kan – under passende omstændigheder og efter eget skøn – deaktivere og/eller opsige konti for brugere, som gentagne gange krænker andres rettigheder. Hvis du har anledning til at tro, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, som krænker din ophavsret, eller hvis dine intellektuelle ejendomsrettigheder er blevet krænket på anden måde, bedes angive følgende oplysninger til Reepay:

 • en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, som er godkendt til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten eller andre intellektuelle rettigheder
 • en beskrivelse af det arbejde, som er ophavsretligt beskyttet, eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som efter din opfattelse måtte være blevet krænket
 • en beskrivelse af det sted, hvor det pågældende materiale, som måtte være blevet krænket, befinder sig på siden
 • din adresse, telefonnummer samt e-mailadresse
 • en erklæring fra dig, som oplyser, at du er i god tro, og at den pågældende anvendelse ikke er godkendt af ophavsretshaveren, dennes agent/repræsentant eller af lovgivningen
 • en erklæring fra dig, som er skrevet under ed og med risiko for straf for mened, om at ovenstående oplysninger i din erklæring er korrekte, og at du er ophavsretshaver, ejer af intellektuelle ejendomsrettigheder eller er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretshaveren eller ejeren af intellektuelle rettigheder.

 

Reepays repræsentant for varsling af krav vedrørende krænkelse af ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder kan kontaktes på:

Med posten

Reepay A/S

Njalsgade 76 3.sal,

København S, 2300

Danmark

Via e-mail

[email protected]

8. OPPETID

Reepay vil altid bestræbe sig på at levere samtlige tjenester til tiden. Hvis der er tale om en bestemt tjeneste på permanent basis, vil Reepay ligeledes gøre sit yderste for at imødekomme dette.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING

REEPAY, DETS MODERSELSKABER, DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE SELSKABER OG DERES RESPEKTIVE MEDLEMMER, LEDERE, DIREKTØRER, EMBEDSMÆND, ANSATTE, AKTIONÆRER ELLER AGENTER/REPRÆSENTANTER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE, GODTGØRELSE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, FØLGESKADER, SPECIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER STRAFFERETLIGE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TAB AF OVERSKUD, FORSTYRRELSER AF VIRKSOMHEDENS DRIFT, TAB AF OPLYSNINGER OG INFORMATION), SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED (i) DIN MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE MATERIALERNE, INDHOLD, TJENESTER ELLER KONTI, (ii) DIT MISBRUG AF MATERIALERNE, INDHOLD, TJENESTER ELLER KONTI, (iii) MANGLER VED ELLER SVIGT AF TJENESTERNE, SOM SKYLDES HANDLINGER ELLER UNDLADELSER FRA ANDEN TJENESTEUDBYDER, (iv) SVIGT ELLER ÆNDRING AF UDSTYR ELLER SOFTWARE, (v) SVIGT AF TELEKOMMUNIKATIONS- ELLER COMPUTERUDSTYR ELLER (vi) FORCE MAJEURE ELLER ANDRE ÅRSAGER, SOM LIGGER UDEN FOR VORES RIMELIGE KONTROL. DET FORUDGÅENDE ER OGSÅ GÆLDENDE, UANSET OM REEPAY MÅTTE VÆRE BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER EJ.

Reepay vil ud fra sin bedste praksis bestræbe sig på at sikre, at din adgang til og brug af siden, materialer, indhold, tjenester og konti er sikker, uforstyrret, fejlfri samt fri for virus, uautoriserede koder eller andre skadelige komponenter. Du er ansvarlig for at tage alle nødvendige eller anbefalede forholdsregler, som kan beskytte dig mod erstatningskrav, skader, tab eller farer, som måtte opstå i kraft af din brug af siden, materialer, indhold, tjenester eller konti.

SÅFREMT, OG UAGTET ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AFTALE, REEPAY, DETS MODERSELSKABER, DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE SELSKABER OG DERES RESPEKTIVE MEDLEMMER, LEDERE, DIREKTØRER, EMBEDSMÆND, ANSATTE, AKTIONÆRER, AGENTER/REPRÆSENTANTER ELLER UNDERLIGGENDE FRAGTFIRMA MÅTTE HAVE ET ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR TAB ELLER SKADER, ACCEPTERER DU, AT DET ERSTATNINGSANSVAR, SOM REEPAY, DETS MODERSELSKABER, DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE SELSKABER OG DERES RESPEKTIVE MEDLEMMER, LEDERE, DIREKTØRER, EMBEDSMÆND, ANSATTE, AKTIONÆRER, AGENTER/REPRÆSENTANTER ELLER UNDERLIGGENDE FRAGTFIRMA AF EN GIVEN GRUND MÅTTE BLIVE PÅLAGT OVER FOR DIG, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL KUNNE OVERSTIGE VORES SERVICEAFGIFTER FOR DEN PÅGÆLDENDE PERIODE, SOM LIGGER TIL GRUND FOR DETTE ERSTATNINGSANSVAR.

10. SKADESERSTATNING

DU ACCEPTERER AT SKULLE FORSVARE OG HOLDE REEPAY, DETS MODERSELSKABER, DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE SELSKABER OG DERES RESPEKTIVE MEDLEMMER, LEDERE, DIREKTØRER, EMBEDSMÆND, ANSATTE, AKTIONÆRER, AGENTER/REPRÆSENTANTER ELLER UNDERLIGGENDE FRAGTFIRMA SKADESLØS FOR ALLE KRAV, UDGIFTER ELLER SKADESERSTATNINGER (HERUNDER UDGIFTER TIL ADVOKATER), UANSET OM DISSE ER KENDT ELLER UKENDT, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE MÅTTE HAVE FORBINDELSE TIL (A) DIN ANVENDELSE AF TJENESTERNE, (B) EN ANDEN PERSONS ANVENDELSE AF EN KONTO, SOM DU MÅTTE EJE, UAGTET OM DENNE ANVENDELSE ER GODKENDT AF DIG ELLER EJ ELLER (C) DINE LØFTER ELLER ERKLÆRINGER, SOM ER AFGIVET I DENNE AFTALE. UAGTET DET FOREGÅENDE ER DU IKKE ANSVARLIG FOR ERSTATNINGSKRAV, UDGIFTER ELLER SKADER, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF GROV UAGTSOMHED FRA REEPAYS SIDE ELLER DETS ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER REPRÆSENTANTER. DENNE SKADESLØSHOLDELSE ER GÆLDENDE I DET FULDE OMFANG, DETTE ER TILLADT VED LOV OG SKAL VEDBLIVE AT GÆLDE EFTER DENNE AFTALES OPHØR.

11. Databehandlingsaftale

Parterne har indgået denne databehandlingsaftale, som findes her: https://reepay.com/data-processing-agreement/.

12. Diverse

 • Denne Aftale (herunder databehandlingsaftalen) udgør den samlede aftale mellem dig og Reepay og træder i stedet for alle tidligere aftaler, både mundtlige og skriftlige, som måtte være indgået mellem dig og Reepay, herunder også tidligere versioner af denne Aftale.
 • Enhver varsling, som måtte være påkrævet eller tilladt i denne Aftale, skal sendes på e-mail (og skal anses for at være indgivet rettidigt ved modtagelsen), (i) hvis den sendes til virksomheden, skal det ske via [email protected], og (ii) hvis den sendes til dig, skal det ske på den e-mail-adresse, du angiver ved oprettelsen af din konto. Begge parter skal opdatere deres e-mail-adresse til varslingsformål via en varsling, som leveres i henhold til denne paragraf.
 • Ingen af parterne kan tildele eller overføre deres rettigheder eller forpligtelser hørende under denne Aftale uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke, forudsat at den ene part vil tildele eller overføre alle sine rettigheder og forpligtelser hørende under denne Aftale uden et sådant samtykke til en efterfølgende rettighedshaver til alle eller substantielt alle partens aktiver, forretninger eller aktier i forbindelse med denne Aftale, (uanset om dette er foranlediget ved sammenlægning, opkøb, salg af aktiver, ændringer i partens ejerkreds (change of control) eller andet). Reepay kan udlicitere sine forpligtelser herunder, (forudsat at Reepay til enhver tid er fuldt ansvarlig for, at en eventuel underleverandør opfylder disse forpligtelser).
 • Denne Aftale og forholdet mellem dig og Reepay reguleres ved dansk lovgivning uden hensyn til lovkonflikter. Du og Reepay accepterer at være underordnet den personlige og eksklusive kompetence for de i Danmark hjemmehørende domstole.
 • Bestemmelserne i denne Aftale har til formål at være til fordel, og udelukkende retsgyldige, for aftalens parter, og ingen bestemmelser i denne Aftale kan tolkes som givende en anden person rettigheder, retsmidler eller krav i forbindelse med denne Aftale eller bestemmelserne heri.
 • Parterne skal være uafhængige kontrahenter i denne Aftale, og ingen bestemmelser i aftalen udnævner den ene part som arbejdsgiver, ansat, agent eller repræsentant for den anden part, ligesom ingen af parterne er konsortiedeltagere eller partnere med et givent formål.
 • Såfremt Reepay ikke håndhæver eller udøver en rettighed fremsat i disse betingelser, er dette ikke ensbetydende med, at denne rettighed bortfalder.
 • Såfremt en bestemmelse i disse betingelser er eller bliver ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse kun begrænses eller fjernes i det omfang, det er nødvendigt, så resten af aftalen fortsat er fuldt gyldig, i kraft og kan håndhæves.
 • Både du og Reepay accepterer, at uagtet modstridende vedtægter eller love skal ethvert erstatningskrav eller søgsmål, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med anvendelsen af tjenesten, aftalen eller fortrolighedspolitikken, indgives inden for ET (1) ÅR, efter at grundlaget for et sådant erstatningskrav eller søgsmål er opstået. Senere indgivelse heraf er ikke mulig.