Regulamin

OGÓLNE WARUNKI z 23 maja 2018

Niniejsze Warunki stanowią umowę („Umowa”) między Tobą („Ty”, „Twój”, „Użytkownik”, „Klient” lub „Sprzedawca”) a Reepay Aps („Reepay”, „nas”, „ my ” lub„ nasze ”) w przypadku powtarzających się usług rozliczeniowych i wszelkich powiązanych produktów lub usług („ Usługa ”lub„ Usługi ”). Niniejsza Umowa reguluje zarówno Usługi, jak i wszelkie przypisane konto („Konto”) używane w związku z tymi Usługami.

1. Usługi świadczone przez Reepay

A. W Okresie obowiązywania (zgodnie z definicją poniżej) Użytkownikowi przysługuje niewyłączne prawo do korzystania z Usługi Reepay („Usługa”) z zastrzeżeniem warunków, warunków i ograniczeń określonych w niniejszej Umowie oraz wszelkich innych ograniczeń określonych przez nas w pisanie.

B. Zgadzasz się płacić za Usługę zgodnie z naszymi opłatami za usługi, jak określono poniżej.

C. Reepay może zmienić swoje opłaty za 30-dniowym wyprzedzeniem.

D. Reepay przechowuje chronioną kopię numerów kart kredytowych Twoich użytkowników. Te dane rozliczeniowe należą do Ciebie (i Twoich klientów) i korzystając z Usługi, udzielasz firmie Reepay licencji na wykorzystanie tych danych w celu wypełnienia naszych zobowiązań dotyczących Usługi wobec Ciebie, a Reepay w inny sposób podejmie uzasadnione handlowo starania, aby zachować takie informacje w poufności i bezpieczne zgodnie z ogólnymi standardami branżowymi. Reepay jest i będzie zgodne ze standardem PCI i zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów stanowych i federalnych (w tym dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych) w odniesieniu do korzystania, dostępu i przechowywania danych rozliczeniowych w Twoim imieniu. Akceptując niniejsze Warunki (WARUNKI OGÓLNE) Klient i Reepay zawierają również poniższą „Umowę o przetwarzanie danych”, która stanowi część niniejszej Umowy.

E. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub konta Reepay, Reepay zachowa kopię Twoich danych rozliczeniowych przez okres trzydziestu (30) dni. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że (i) ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wyeksportowanie kopii swoich danych rozliczeniowych przed jakimkolwiek takim wypowiedzeniem lub wygaśnięciem oraz (ii) jeśli będziesz potrzebować dostępu do takich danych po takim rozwiązaniu lub wygaśnięciu, możesz być zobowiązany zapłacić Reepay opłaty za usługi profesjonalne w celu pobrania takich danych.

2. Okres obowiązywania umowy. Wypowiedzenie

Okres obowiązywania niniejszej Umowy („Okres obowiązywania”) rozpoczyna się w dniu pierwszej rejestracji, uzyskania dostępu lub korzystania z Usługi i trwa do jej rozwiązania, jak określono poniżej. Możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę z trzymiesięcznym wypowiedzeniem, powiadamiając Reepay, że chcesz zamknąć swoje konto. Reepay może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu (w tym między innymi z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy, naruszenia obowiązującego prawa lub naruszenia zasad lub przepisów stowarzyszenia kart). Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszelkie kwoty należne Reepay, które narosły przed takim rozwiązaniem, staną się natychmiast wymagalne i płatne.

3. Płatności

Zamawiając nasze usługi, zgadzasz się, że usługa będzie kontynuowana do momentu zakończenia, por. 2. Okres obowiązywania i Wypowiedzenie, a otrzymasz pocztą fakturę związaną z rozliczeniem zapisanej karty.

Jeśli chcesz zmienić dane swojej karty płatniczej, na przykład w związku ze zmianą karty płatniczej, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres support@reepay.com. Następnie wysyłamy link, abyś mógł zmienić kartę płatniczą. Jeśli Twoja karta płatnicza straci ważność, automatycznie otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem, w którym możesz zarejestrować się w celu uzyskania nowej karty debetowej.

4. Zmiany w regulaminie

Reepay zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej Umowy w dowolnym momencie, ale jeśli to zrobimy, poinformujemy Cię o tym, umieszczając powiadomienie w Usłudze, wysyłając Ci wiadomość e-mail (i) tak szybko, jak to możliwe, jeśli zmiana lub modyfikacja jest konsekwencją zobowiązania firmy Reepay do przestrzegania odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, a jeśli tak nie jest, (ii) trzy (3) miesiące przed zmianą lub modyfikacją. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienioną lub zmodyfikowaną Umową, możesz ją odrzucić. W takim przypadku możesz wypowiedzieć Umowę z trzymiesięcznym (3) wypowiedzeniem zgodnie z klauzulą ​​2. W celu zachowania porządku należy podkreślić, że nadal możesz korzystać z Usług w tym okresie wypowiedzenia. Jeśli używasz Usługi w jakikolwiek sposób po wejściu w życie zmiany niniejszej Umowy, co oznacza, że ​​zgadzasz się na wszystkie zmiany. Z wyjątkiem zmian w niniejszej Umowie dokonanych przez Reepay zgodnie z niniejszą sekcją, żadna inna poprawka lub modyfikacja niniejszej Umowy nie będzie skuteczna, chyba że zostanie sporządzona na piśmie i podpisana zarówno przez Ciebie, jak i przez Reepay.

Reepay może zmienić, zawiesić lub przerwać świadczenie całości lub części Usługi w dowolnym momencie, z podaniem lub bez powodu (w tym między innymi za niepłacenie jakichkolwiek opłat wynikających z niniejszej Umowy). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że działanie Usługi może od czasu do czasu napotkać problemy techniczne lub inne i niekoniecznie musi trwać nieprzerwanie lub bez błędów technicznych lub innych, a Reepay nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani innych osób za takie przerwy, błędy lub problemy lub całkowite zaprzestanie świadczenia Usługi.

5. Wdrożenie serwisu, rejestracja oraz termin płatności

O. Zgadzasz się korzystać z Usługi wyłącznie za pośrednictwem swojej witryny internetowej lub aplikacji, które posiadasz i kontrolujesz („Witryna”), a my zastrzegamy sobie prawo do akceptacji wdrażania i korzystania z Usługi w Witrynie. Możemy zawiesić lub ograniczyć Usługę w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów z implementacją Witryny. Takie zawieszenie lub ograniczenie będzie obowiązywać do czasu naprawienia przez Ciebie jakichkolwiek problemów określonych przez Reepay, a zawieszenie lub ograniczenie stawki nie zwalnia Cię z Twoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy.

B. Wyrażasz zgodę na dostarczanie nam aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji rejestracyjnych, zgodnie z instrukcjami procesu rejestracji Usługi oraz na utrzymywanie i odpowiednią aktualizację takich informacji („Dane rejestracyjne”). Upoważniasz nas do otrzymywania od czasu do czasu raportów kredytowych lub innych zapytań ogólnych w celu oceny Twoich uprawnień do dalszego korzystania z Usługi. Ponadto zgadzasz się, że dostarczając takie Dane rejestracyjne, nie będziesz świadomie pomijać ani wprowadzać w błąd jakichkolwiek istotnych faktów lub informacji oraz że niezwłocznie wprowadzisz poprawione lub zaktualizowane Dane rejestracyjne za pośrednictwem Usługi lub w inny sposób niezwłocznie poinformujesz nas na piśmie o wszelkich takich zmianach lub aktualizacje. Ponadto wyrażasz zgodę i upoważniasz nas do weryfikacji Twoich danych rejestracyjnych, zgodnie z wymaganiami korzystania z Usługi i dostępu do niej. Po zasubskrybowaniu Usługi otrzymasz unikalny identyfikator użytkownika i hasło w połączeniu ze swoim kontem (łącznie zwane dalej „identyfikatorami”). Zgadzasz się, że nie pozwolisz innej osobie na korzystanie z Twoich identyfikatorów w celu uzyskania dostępu do Usługi i korzystania z niej w żadnych okolicznościach. Ponosisz wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich dokumentów tożsamości oraz za wszelkie opłaty, szkody, zobowiązania lub straty poniesione lub poniesione w wyniku zaniedbania tego. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane lub związane z kradzieżą twoich identyfikatorów, ujawnieniem twoich identyfikatorów lub twojego upoważnienia do zezwolenia innej osobie na dostęp do Usługi i korzystanie z niej przy użyciu twoich identyfikatorów. Ponadto ponosisz wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie, w tym wszelkie opłaty poniesione w związku z Usługą. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub innym znanym Ci naruszeniu bezpieczeństwa. Przyjmujesz do wiadomości, że nie można zagwarantować całkowitej prywatności Twoich danych i wiadomości przesyłanych podczas korzystania z Usługi.

Niezależnie od powyższego, Reepay będzie zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących prywatności oraz Umowy o przetwarzaniu danych. Jeżeli Reepay nie osiągnie takiej zgodności, Reepay bez zbędnej zwłoki podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia takiej pełnej zgodności.

C. Reepay prześle informacje o płatnościach Twoich klientów do odpowiedniej bramki płatniczej i obciąży Cię opłatą za transakcje przetwarzane przez Usługę. Miesięczne opłaty za Usługę będą naliczane według stawek określonych przez rodzaj Usługi i uzgodnionych przez Ciebie w procesie Rejestracji. O ile w Usługach nie określono inaczej, jeśli jakakolwiek opłata jest obliczana jako procent rachunków klienta, zostanie obliczona na podstawie faktur brutto (tj. Po dodaniu wszelkich podatków od sprzedaży lub podobnych podatków, które mają zastosowanie do takich rachunków). Płatności odzwierciedlające opłaty za korzystanie z Usługi w poprzednim miesiącu będą rozliczane przez Reepay i potrącane z Twojej autoryzowanej karty kredytowej niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego lub w inny sposób będą wymagalne i płatne zgodnie z obowiązującymi w tym czasie zasadami płatności firmy Reepay. Ceny ustalone w niniejszej Umowie oraz w jakimkolwiek harmonogramie, wystawie lub powiązanej umowie z nią nie obejmują podatków i innych opłat, które mogą zostać nałożone na Reepay lub użytkownika za świadczenie lub korzystanie z Usługi. Będziesz odpowiedzialny za takie podatki i inne opłaty. Status zwolnienia podatkowego zostanie przyznany po przedstawieniu zadowalającego zaświadczenia o zwolnieniu. Oprócz opłat określonych poniżej jesteś odpowiedzialny za opłaty za własne konto bankowe akceptanta. Wszystkie opłaty związane z wybraną bramką płatności są również oddzielne i nie są uwzględnione w opłatach Reepay. Bez ograniczania jakichkolwiek środków prawnych dostępnych dla Reepay, Reepay, jeśli nie uiszczą Państwo jakichkolwiek opłat należnych w ramach niniejszej Umowy, Reepay może zawiesić Państwa dostęp do Usługi.

D. Usługa obejmuje opcjonalną funkcję „aktualizatora konta”, która umożliwia otrzymywanie aktualizacji w przypadku zmiany jednej z metod płatności klienta (np. Gdy klient otrzyma nowy numer konta na karcie kredytowej) („ Usługa aktualizacji ”). Aby umożliwić usługę Updater dla konkretnego klienta końcowego, musimy podać informacje dotyczące płatności tego klienta końcowego (np. Numer konta karty kredytowej) naszym zewnętrznym dostawcom usługi Updater. Dlatego też, jeśli zdecydujesz się skorzystać z usługi Updater, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy przekazać informacje o płatnościach Twoich klientów jednemu lub kilku dostawcom zewnętrznym w celu włączenia usługi Updater.

E. Reepay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z obciążeniami zwrotnymi, oszukańczymi obciążeniami lub innymi działaniami prowadzonymi przez Ciebie lub Twoich klientów, które są oszukańcze, oszukańcze lub w inny sposób nieważne („Nieuczciwe działania”). Korzystając z Usługi, zwalniasz Reepay z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z oszukańczych działań. Dołożą Państwo również wszelkich starań, aby niezwłocznie powiadomić Reepay o wszelkich nieuczciwych działaniach, które mogą mieć wpływ na Usługę. Reepay zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zamknięcia Twojego konta, jeśli zaangażujesz się lub pozwolisz innemu użytkownikowi lub klientowi na podjęcie nieuczciwych działań.

6. Korzystanie z usługi oraz ograniczenia

O. Dołożymy wszelkich starań, aby Usługa działała 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem: (i) planowanych przestojów (o których dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić o tym z co najmniej 72-godzinnym wyprzedzeniem). wydarzenie z wyprzedzeniem krótszym niż 8 godzin); lub (ii) jakąkolwiek niedostępność spowodowaną okolicznościami poza naszą kontrolą, w tym między innymi klęskami żywiołowymi, działaniami rządu, powodzią, pożarem, trzęsieniami ziemi, niepokojami społecznymi, aktami terroru, strajkami lub innymi problemami pracowniczymi lub awariami dostawcy usług internetowych lub opóźnienia.

B. Nie składamy żadnych oświadczeń co do dostępności dostawcy usług bramki płatności i nie odpowiadamy za jakiekolwiek przestoje lub awarie systemu u dostawcy usług bramy płatności.

C. Reepay to usługa oprogramowania do zarządzania subskrypcjami i rozliczeń. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że: (i) nie jesteśmy bankiem ani inną instytucją depozytową; oraz (ii) nie będziemy przechowywać żadnych pieniędzy dla Ciebie ani Twoich klientów. W związku z tym zgadzasz się, że nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek kwoty związane z jakąkolwiek kartą kredytową lub transakcją płatniczą.

D. Oświadczasz, gwarantujesz i zgadzasz się, że będziesz korzystać z Usługi wyłącznie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz że nie będziesz korzystać z Usługi w celu naruszania, naruszania lub przywłaszczania jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw własności osób trzecich (w tym między innymi wszelkie prawa do prywatności lub dobrego imienia).

E. Oprócz innych warunków i postanowień niniejszej Umowy, korzystanie z jakichkolwiek kont Sandbox w Usłudze („Konta Sandbox”) podlega następującym dodatkowym ograniczeniom:

Reepay zastrzega sobie prawo do nałożenia górnych limitów na różne aspekty kont Sandbox, w tym bez ograniczeń: żądania API, tworzenie subskrypcji, tworzenie kont, powiadomienia push i transakcje.
Konta Sandbox, które były nieaktywne przez 60 dni (w tym wszystkie dane lub informacje w nich przechowywane lub z nimi powiązane) zostaną automatycznie usunięte przez Reepay.

7. Prawa własności

O. Serwis zawiera zawartość i technologię Reepay, która jest chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, tajemnicą handlową i innymi prawami. Zgodnie z ustaleniami między stronami, Reepay jest właścicielem całej własności intelektualnej i innych praw własności do Usługi, w tym między innymi projektu, grafiki, logo, funkcjonalności i dokumentacji z nimi związanej (łącznie „Własność Ponowna”). Użytkownik nie może: (i) kopiować, modyfikować ani odtwarzać kodu źródłowego jakiejkolwiek części Usługi lub jakiejkolwiek Majątku Reepay (z wyjątkiem zakresu, w jakim takie ograniczenie jest zabronione przez obowiązujące prawo); (ii) wynajmować, sprzedawać, dzierżawić, dystrybuować, świadczyć na zasadzie biura usług lub w inny sposób korzystać z Usługi na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej; lub (iii) usuwać lub w inny sposób zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach własności lub etykiet z Usługi lub jakiejkolwiek jej części. Nazwy, logo lub znaki towarowe wszelkich firm i produktów stron trzecich wymienionych w Usłudze (w tym między innymi Partnerów Reepay i Witryn partnerskich) mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

B. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Reepay niniejszym udziela ograniczonej, odwołalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na wyświetlanie Własności Reepay (z wyłączeniem kodu oprogramowania) wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku w związku z przeglądaniem Usługi lub innymi zastosowaniami które są wyraźnie dozwolone na piśmie przez Reepay. Niezależnie od takich dozwolonych zastosowań i licencji, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie projekty i grafiki pochodne, które wykorzystują logo Usługi lub inną własność Reepay (łącznie „Dzieła pochodne”) są wyłączną własnością firmy Reepay. Żadne inne prawa nie są udzielane użytkownikowi w odniesieniu do Mienia Reepay poza prawami wyraźnie przyznanymi w niniejszym dokumencie, w tym w odniesieniu do wszelkich Dzieł pochodnych.

C. Wszelkie teksty, obrazy lub inne informacje audiowizualne zamieszczone w Usłudze przez użytkownika (łącznie „Treści użytkownika”) należą do użytkownika, który opublikował takie Treści użytkownika. Możesz bez ograniczeń wykorzystywać dowolną treść użytkownika opublikowaną przez siebie w jakikolwiek inny sposób. Możesz korzystać z Treści użytkownika opublikowanych przez inne osoby wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Umowie.

D. Aby móc obsługiwać Usługę, Reepay potrzebuje prawa do określonych zastosowań publicznie opublikowanych Treści użytkownika (na przykład możesz dostarczyć Reepay Treści użytkownika, aby umożliwić nam wysyłanie wiadomości w Twoim imieniu do klientów w sprawie ich rozliczeń za subskrypcję ). Dlatego też, zamieszczając Treści użytkownika w Usłudze, zgadzasz się, że Reepay może wykorzystywać i udostępniać takie Treści użytkownika, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Ci Usługi. Publikując Treści użytkownika w Usłudze, niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do publikowania tych Treści użytkownika i do udzielenia powyższych praw Reepay. Ponadto zgadzasz się, że Reepay może używać Twojego imienia i logo do identyfikacji Ciebie jako klienta Reepay na swojej stronie internetowej lub w innych materiałach sprzedażowych lub marketingowych (pod warunkiem, że Reepay nie wyda żadnych informacji prasowych dotyczących korzystania z Usługi bez Twojej uprzedniej zgody ). Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Reepay może (i) wewnętrznie wykorzystywać (ale nie ujawniać) informacje i dane zebrane przez Reepay dotyczące korzystania przez niego z Usługi w celu tworzenia zagregowanych anonimowych danych (zgodnie z definicją poniżej) oraz (ii) może swobodnie wykorzystywać i wykorzystywać dostępne zagregowane anonimowe dane. „Zagregowane anonimowe dane” oznaczają informacje na poziomie handlowca oraz dane, które są w zagregowanej, anonimowej formie i które w żaden sposób nie mogą być w żaden sposób powiązane z Tobą ani z żadnym z Twoich klientów.

E. Reepay zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści (w tym między innymi Treści użytkownika) z usługi, według własnego uznania.

F. Reepay szanuje własność intelektualną innych osób. Może w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania zablokować i / lub zamknąć konta użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa innych osób. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, przekaż firmie Reepay następujące informacje: h

elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych interesów związanych z własnością intelektualną;
opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która według Ciebie została naruszona;
opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa, znajduje się na stronie;
Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;
oświadczenie złożone przez Ciebie pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​powyższe informacje w Twoim zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Z przedstawicielem firmy Reepay w celu powiadamiania o roszczeniach dotyczących praw autorskich lub innych naruszeń praw własności intelektualnej można skontaktować się w następujący sposób:

Za pośrednictwem poczty

Reepay A/S

Njalsgade 76 3.sal,

Copenhagen S, 2300

Denmark

Lub emailem:

legal@reepay.com

 

8. Ciągłość działania

Reepay dołoży wszelkich starań, aby zapewnić terminowe świadczenie wszystkich usług. Jeżeli określona usługa jest świadczona w sposób ciągły, firma Reepay dołoży wszelkich starań, aby to zrobić.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU JEGO RODZICE, PODMIOTY ZALEŻNE, PODMIOTY STOWARZYSZONE I ICH CZŁONKOWIE, KIEROWNICY, DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY, AKCJONARIUSZE ANI PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, W TYM BEZPOŚREDNIO, BEZPOŚREDNIO ŚRODKOWE, BEZPOŚREDNIE, SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB KARNE (W TYM BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI) WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYTKOWANIA MATERIAŁÓW, TREŚCI, USŁUG LUB KONT; (ii) NIEPRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW, TREŚCI, USŁUG LUB KONT; (iii) NIEWYKONANIE LUB AWARIA USŁUG SPOWODOWANA AKTAMI LUB POMINIĘCIEM INNEGO USŁUGODAWCY, (iv) AWARIA LUB MODYFIKACJA SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA; (v) AWARIE TELEKOMUNIKACJI LUB SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB (vi) AKTY BOŻE LUB INNE PRZYCZYNY POZA NASZĄ RZECZOWĄ KONTROLĄ. POWYŻSZE STOSUJE SIĘ NAWET JEŚLI POWTÓRKA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Reepay, kierując się zasadą najlepszych praktyk, będzie dążyć do zapewnienia, że ​​dostęp do strony, materiałów, treści, usług i kont oraz korzystanie z niej jest nieprzerwane i wolne od błędów, wirusów, nieautoryzowanego kodu i innych szkodliwych składników oraz jest bezpieczne. . Jesteś odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków ostrożności, które uważasz za konieczne lub wskazane, aby chronić Cię przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami lub zagrożeniami, które mogą powstać w wyniku korzystania z witryny, materiałów, treści, usług i konta.

 

JEŚLI NIE BĘDZIE ROZUMIENIU INNYCH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, REEPAY, JEJ RODZICÓW, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH I ICH ODPOWIEDNI CZŁONKOWIE, KIEROWNICY, DYREKTORZY, OFICEROWIE, PRACOWNICY, AKCJONARIUSZE, AGENCI LUB JAKIEKOLWIEK PODMIOTY PRZEWOŹNIKA WSZYSTKICH OSÓB PRZEWOŹNIKA UTRATY, SZKODY LUB USZKODZENIA, ZGADZASZ SIĘ, ŻE W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZATRZYMANIE, JEGO RODZICÓW, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ORAZ ICH POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW, KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, OFICERÓW, PRACOWNIKÓW, AKCJONARIUSZY, PODMIOTÓW PODMIOTÓW LUB PODMIOTÓW NASZE OPŁATY ZA USŁUGI W OKRESIE, KTÓRYCH DOTYCZY DOTYCZY TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

10. Odszkodowanie

ZGADZASZ SIĘ OBRONIĆ, ZABEZPIECZAĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TRZYMAĆ BEZWZGLĘDNE SPŁATY, SWOICH RODZICÓW, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ORAZ JEJ ODPOWIEDNICH CZŁONKÓW, KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, OFICERÓW, PRACOWNIKÓW, AKCJONARIUSZY, AGENTÓW ORAZ WSZELKICH PODMIOTÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW LUB USZKODZENIA (W TYM OPŁATY ADWOKATÓW), ZNANE LUB NIEZNANE, WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIEKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANY Z (A) KORZYSTANIEM Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA , NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE UŻYCIE JEST DOZWOLONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, LUB (C) OBIETNICE LUB OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE W TEJ UMOWIE. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO UŻYTKOWNIK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA, KOSZTY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z POTRZEBNYCH AKTÓW PŁATNOŚCI LUB JEJ PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, KONTRAHENTÓW LUB PRZEDSTAWICIELI. NINIEJSZE ZADANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I TRWA ROZWIĄZANIE UMOWY.

11. Umowa dotycząca przetwarzania danych

Strony niniejszym zawierają umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst tej umowy jest dostępny tutaj.

12. Pozostałe kwestie

Niniejsza Umowa (w tym Umowa dotycząca przetwarzania danych) stanowi całość umowy między Tobą a Reepay i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, pisemne lub ustne, między Tobą a ponowną płatnością, w tym poprzednie wersje niniejszej Umowy.
Każde powiadomienie wymagane lub dozwolone w niniejszej Umowie zostanie wysłane pocztą elektroniczną (i będzie uważane za przekazane prawidłowo po otrzymaniu), (i) jeśli do Firmy, na adres legal@reepay.com lub (ii) jeśli do Ciebie, na adres adres e-mail, który podajesz podczas rejestracji konta. Każda ze stron może zaktualizować swój adres e-mail do celów powiadomienia za pośrednictwem powiadomienia dostarczonego zgodnie z niniejszym ustępem.
Żadna ze stron nie może scedować ani przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony; pod warunkiem, że każda ze stron może scedować lub przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez takiej zgody na następcę w interesie wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów, interesów lub udziałów kapitałowych tej strony związanych z niniejszą Umową (niezależnie od tego, czy nastąpiło to w wyniku połączenia , nabycie, sprzedaż aktywów, zmiana kontroli lub inne). Reepay może zlecić podwykonawstwo swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (pod warunkiem, że Reepay zawsze będzie w pełni odpowiadać za wykonanie każdego podwykonawcy).
Niniejsza Umowa i relacje między Tobą a Reepay podlegają prawu Danii bez względu na przepisy kolizyjne. Ty i Reepay zgadzacie się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Danii.
Postanowienia niniejszej Umowy mają na celu korzyść i są egzekwowalne wyłącznie przez strony niniejszej Umowy, a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako przyznające jakiejkolwiek innej osobie jakiekolwiek prawa, zadośćuczynienie lub roszczenie na mocy lub w odniesieniu do niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.
Strony są niezależnymi wykonawcami na mocy niniejszej Umowy i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może stanowić żadnej ze stron jako pracodawcy, pracownika, przedstawiciela lub przedstawiciela drugiej strony, ani obu stron jako wspólników joint venture lub partnerów w jakimkolwiek celu.
Jakiekolwiek niepowodzenie Reepay w wyegzekwowaniu lub wykonaniu prawa przewidzianego w niniejszych warunkach nie oznacza zrzeczenia się tego prawa.
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie ograniczone lub usunięte w minimalnym niezbędnym zakresie, tak aby niniejsza Umowa pozostała w pełnej mocy i skuteczna oraz wykonalna.
Zarówno Ty, jak i Reepay zgadzacie się, że niezależnie od jakichkolwiek ustaw lub przepisów stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy działania wynikające z korzystania z Usługi, Umowy lub Polityki prywatności lub z nimi związane muszą zostać złożone w ciągu JEDNEGO (1) ROKU od takiego roszczenia lub powództwo powstało lub zostało na zawsze przedawnione.